Zatrudnienie w Policji - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Zatrudnienie w Policji

 

 

Do zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

  •  Nabór na stanowiska policyjne, stanowiska cywilne w Policji.
  •  Obsługa kadrowa policjantów i pracowników cywilnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
  •  Planowanie, organizowanie i nadzorowanie procesu szkolenia w jednostkach Policji na terenie woj. świętokrzyskiego.
  •  Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej oraz jej upowszechnianie w środowiskach policyjnych.

1.  Informacja o naborze do służby w Policji - kliknij

2. Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej  (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z późn. zm.).

 W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1.      jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5*;

2.      korzysta z pełni praw publicznych;

3.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.      posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;

5.      cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 *Art.5  dotyczy możliwości zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - obywateli państw Unii Europejskiej oraz innych państw, których obywatele mają prawo zatrudnienia na terenie RP. Nie będą oni jednak mogli zajmować stanowisk związanych z bezpośrednim lub pośrednim wykonywaniem władzy publicznej ani ochroną generalnych interesów państwa.

 Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach ogłasza zgodnie z art. 28 wyżej  wymienionej ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

  • umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępny
    w siedzibie urzędu;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach;
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane
w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

O stanowiska w korpusie służby cywilnej mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

 

Wzory oświadczeń dla osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Metryczka

Data publikacji 29.01.2009
Data modyfikacji 10.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Kadr i Szkolenia KWP Kielce Monika Łęska , Ewelina Kolekta
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialngo KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Tarnowski
do góry