Sobota, 23 maja 2015, data aktualizacji serwisu: 21.05.2015
BIP - KWP w Kielcach
Menu przedmiotowe
Rejestr zmian
Redakcja Serwisu
bip.gov.pl
Serwis odwiedziło:
1.839.661 osób

Ogłoszenie naboru

i
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji : 31.10.2013

Ogłoszenie nr 155457 starszy inspektor do spraw nadzoru budowlanego w Zespole Inwestycji Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach

 • Ogłoszenie nr: 155457
 • Data ukazania się ogłoszenia: 31 października 2013 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • starszy inspektor
 • do spraw nadzoru budowlanego
 • w Zespole Inwestycji Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 •  

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce
 •  

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce i teren woj. świętokrzyskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikające, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie do użytkowania,
 • przygotowywanie zleceń oraz umów na realizację nadzorowanych inwestycji i remontów w ramach wyboru oferenta poza ustawą,
 • sprawdzanie kalkulacji kosztów, książek obmiarów, faktur na roboty budowlane na nadzorowanych obiektach,
 • weryfikowanie projektów budowlanych i architektonicznych z branży budowlanej wykonanych przez podmioty zewnętrzne i samodzielne dokonywanie ostatecznej ich akceptacji,
 • sporządzeni protokołów odbioru robót, przerwania i wznowienia robót budowlanych,
 • sporządzanie końcowych rozliczeń nadzorowanych robót oraz materiałów pochodzących z odzysku i dostarczonych przez inwestora,
 • dokonywanie przeglądów gwarancyjnych, prowadzenie bieżących nadzorów nad usuwaniem usterek powstałych w okresie gwarancyjnym oraz egzekwowanie ich usunięć,
 • dokonywanie przeglądów okresowych budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - kontakty z pracownikami terenowej administracji państwowej i samorządowej związane z rozpoczynaniem i kończeniem budów lub robót budowlanych,
  - kontakty z pracownikami jednostek terenowych Policji woj. świętokrzyskiego,
  - kontakty z wykonawcami w ramach nadzoru inwestorskiego,
  - zagrożenie korupcją związane z kontaktami z wykonawcami,
  - praca w urzędzie i poza stałym miejscem pracy,
  - częste delegacje.


 •  
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy komputerze,
  - praca na budowach w różnych porach roku i w różnych warunkach atmosferycznych,
  - samodzielne kierowanie osobowymi pojazdami służbowymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w branży budowlanej,
  • znajomośc obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  • umiejętność prawidłowej interpretacji przepisów,
  • znajomość przepisów prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność organizowania pracy własnej,
  • posiadanie prawa jazdy kat. ,,B

wymagania dodatkowe

 • znajomość programu typu AutoCad, programów kosztorysowych, Internetu,
 • umiejętność szybkiego uczenia się.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia budowlane w branży budowlanej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

 • 12-11-2013

Miejsce składania dokumentów:

 • Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Seminaryjska 12
  25-372 Kielce

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: starszy inspektor ds. nadzoru budowlanego.

 •  

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń i listu motywacyjnego. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://bip.kielce.kwp.policja.gov.pl/ w zakładce "Zatrudnienie w Policji".

Data publikacji : 31.10.2013

Autor : Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach
Opublikowane przez : Małgorzata Paluch
Wydział Komunikacji i Prezydialny
Statystyka strony: 624 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC