Stanowione akty prawne - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowione akty prawne

STANOWIENIE AKTÓW PRAWNYCH

 

·         Kwestie związane ze sposobami stanowienia aktów publicznoprawnych reguluje Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej – z uzasadnieniem.

 

Zarządzenie Nr 658 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.

 

            

 

 

 W zakresie projektowania aktów normatywnych stosuje się przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Projekt zarządzenia i innego aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Komórka wiodąca właściwa merytorycznie przygotowuje projekt aktu normatywnego i uzgadnia go z właściwymi komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji, których on dotyczy.

 

Opracowany projekt przed przedłożeniem go Komendantowi Wojewódzkiemu Policji do podpisania, podlega również zaopiniowaniu przez radcę prawnego. Jeżeli projekt aktu normatywnego przewiduje obciążenia finansowe dla budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji, należy uzyskać opinię Głównego Księgowego.

Zarządzenia, wytyczne, regulaminy, decyzje oraz porozumienia wydawane i zawierane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 02 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej, (Dz. Urz. KGP NR 21 z 2004 r.,poz.131)  Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach wydaje akty prawne wewnętrznego kierowania, tj.:

 

1.       Zarządzenia – jako akty normatywne, tworzone na podstawie określonej ustawy.

2.       Regulaminy - jako akty normatywne kierowania wydawane w celu określenia organizacji jednostek podległych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach oraz sposobu pełnienia służby w tych jednostkach.

3.       Decyzje – jako akty kierowania wydawane w celu określenia realizacji zadań służbowych podległym jednostkom i komórkom organizacyjnym tych jednostek.

4.       Wytyczne – jako akty wydawane na polecenie i w celu realizacji zadań określonych przez Komendanta Głównego Policji.

5.       Porozumienia z terenowymi organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi - wydawane w celu wykonywania ustawowych zadań, wymagających współpracy z określonymi organami.

 

Zespół Prawny KWP w Kielcach na bieżąco koordynuje opracowywaniei opiniowanie zarządzeń, wytycznych, regulaminów, decyzji i porozumień wydawanych przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Wyżej wymienione akty prawne podpisuje  Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach lub w czasie jego nieobecności wskazani Zastępcy. Podlegają one rejestracji w Wydziale Komunikacji Społecznej i Prezydialnym KWP Kielce.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.02.2009
Data modyfikacji 31.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Paluch
do góry