Petycje - Petycja - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Informacja dotycząca sposobu składania petycji w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Petycję składa się do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. W przypadku braku właściwości KWP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 2. wskazanie adresata petycji,
 3. wskazanie przedmiotu petycji,
 4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • listownie na adres:  KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH

                               ul. Seminaryjska 12
                               25-372 Kielce

 • doręczyć osobiście – w Biurze Przepustek KWP, przy ul. Seminaryjskiej 12 w godzinach 7.30 – 15.30
 • faksem – na numer: 47 802 20 75
 • za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres email: bip@ki.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Dane osobowe autorów petycji:

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych chronione są dane autorów petycji.
Po wyrażeniu zgody podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycję złożono ustawa o petycjach przewiduje możliwość ujawnienia danych osobowych.
Na stronie internetowej rozpatrującego petycję ujawnia się:

 1. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu,
 2. miejsce zamieszkania albo siedzibę,
 3. adres do korespondencji lub poczty elektronicznej.

 

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Metryczka

Data publikacji 02.09.2015
Data modyfikacji 03.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Paluch
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społacznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Anna Lech

Nawigacja

do góry