Ochrona danych osobowych - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że


1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach :
- adres: Seminaryjska 12, 25-372 Kielce.


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach sprawuje inspektor ochrony danych osobowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach :
- Ewa Kopeć,
- adres: ul.Seminaryjska 12, 25-372 Kielce,
- e-mail: iod.kwp@ki.policja.gov.pl

- tel. 41 349 2092


3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach dane osobowe przetwarza się wyłącznie
 w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów. Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych przetwarzania,
- osobach, których dane są przetwarzane,
- odbiorcach danych,
- okresach przechowywania.

Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania  określa  Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku.

4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.


 

5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

Metryczka

Data publikacji 17.05.2018
Data modyfikacji 14.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lech Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Anna Lech

Nawigacja

do góry