Jak załatwić sprawę - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Jak załatwić sprawę

 

WYDAWANIE LICENCJI

 

Komendant Wojewódzki Policji na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) wpisuje, odmawia wpisu, skreśla z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, pracowników zabezpieczenia technicznego oraz na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. Nr 12 poz. 110 z późn. zm.) wydaje, odmawia wydania, zawiesza i cofa licencje detektywa.

 

 

 

 

WYDAWANIE POZWOLEŃ NA BROŃ

 

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na posiadanie broni składa wniosek do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanego. Organ ma obowiązek rozpatrzyć wniosek w terminie 1 miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. Po przeprowadzeniu postępowania organ wydaje decyzję administracyjną zgodnie z art. 107 k.p.a. i o jej treści zawiadamia zainteresowanego. Od decyzji organu I instancji przysługuje stronie odwołanie do organu II instancji (do Komendanta Głównego Policji) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się do organu wyższego rzędu, ale za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Komendanta Wojewódzkiego Policji). Komendant Wojewódzki Policji przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu (KGP) w terminie 7 dni od dnia w którym otrzymał odwołanie. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Na decyzję organu II instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Informujemy, że od dnia 10 marca 2011 roku obowiązuje znowelizowana Ustawa z dn. 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 2004r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.).

 

 

 

 

WYDAWANIE DECYZJI O ZOBOWIĄZANIU CUDZOZIEMCA DO OPUSZCZENIA TERYTORIUM RP

 

Komendant Wojewódzki Policji wydaje na podstawie Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2011r., Nr 264, poz. 1573 z późn. zm) decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organem odwoławczym od tej decyzji jest Wojewoda. Wydawanie decyzji administracyjnych reguluje Ustawa a dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (teks jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.).

 

 

 

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

 

Wszelakie zaświadczenia wydawane są w trybie przewidzianym w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

Więcej informacji na temat wydawania pozwoleń na broń i licencji oraz wydawania pozwoleń na broń - na stronie internetowej Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w  Kielcach www.swietokrzyska.policja.gov.pl. Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 13. 00 -18.00; od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 14.00.

 

Metryczka

Data publikacji 05.02.2009
Data modyfikacji 02.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP Kielce
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Paluch
do góry