Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

 

Informacja zawierająca podstawy prawne oraz zasady udostępniania zgromadzonego zasobu archiwalnego będącego w dyspozycji
Zespołu Archiwum Wydziału OIN KWP w Kielcach

 

·         Szczegółowe zasady udostępniania zgromadzonego zasobu archiwalnego uregulowane są w:

1. Ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173),

2. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie sposobu
i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. 08.107.679),

3. Zarządzeniu Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego upoważnionych (Dz. Urz. MSWiA 08.9.42),

4. Zarządzeniu Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku
w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej
w Policji (Dz. U. KGP Nr 16, poz. 95).

 

·         Udostępnianie zgromadzonego zasobu może nastąpić do celów:

1. służbowych uprawnionym podmiotom,

2. naukowo-badawczych, publicystycznych i innych.

 

·         Udostępnianie akt:

1. zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

2. zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,

3. zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

4. operacyjnych - następuje zgodnie z przepisami regulującymi czynności operacyjno –rozpoznawcze i z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

 

 

·         Akta znajdujące się w archiwum Wydziału OIN KWP w Kielcach mogą być udostępnione do celów naukowo-badawczych, publicystycznych i innych, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli. Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczpospolitej Polskiej.

 

·         Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego, który należy kierować na adres:

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12
25 – 372 Kielce

 

·         Przedmiotowy wniosek podmiotu zainteresowanego winien zawierać następujące dane:

1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji
- jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel,

2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej,

3. wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu,

4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

 

·         Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną następuje poprzez:

1. umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

 

·         Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne następuje poprzez:

1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami, w pomieszczeniach Zespołu Archiwum Wydziału OIN KWP w Kielcach,

2. przekazywanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.01.2009
Data modyfikacji 25.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wydział OIN KWP Kielce
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społacznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Paluch
do góry