Dostęp do informacji publicznej - KWP w Kielcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Dostęp do informacji publicznej został określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764  z późn. zm.).

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KWP Kielce, należy zwrócić się z wnioskiem o jej udostępnienie. Przedmiotowy wniosek, który nie wymaga uzasadnienia, może zostać złożony: 

 

-          przesłany listem tradycyjnym na adres:

 

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny

ul. Seminaryjska 12

25-372 Kielce

tel. sekretariat: 041 / 349-20-70

 

 

-          przesłany w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

 

bip@ki.policja.gov.pl

 

 

-          przesłany fax-em na numer:

 

041 / 349-20-75

 

 

-          dostarczony osobiście do budynku KWP Kielce, przy ulicy Seminaryjskiej 12
i złożony w Biurze Obsługi Interesantów.

 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania.

 

Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

 

Zainteresowany ma także prawo do uzyskania informacji przetworzonej, która to stanowi szczególną kategorię informacji udostępnianych na wniosek. Informacja ta jest w postaci zagregowanej, syntetycznej lub analitycznej i udostępniana jest w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego, czyli dla ogółu obywateli. Wnioskodawca winien uzasadnić „szczególną istotność dla interesu publicznego”. Brak tej „szczególnej istotności” (brak uzasadnienia) stanowić może podstawę odmowy udostępnienia informacji, którą należy w tym celu przetworzyć.

 

 Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 cytowanej ustawy. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na ochronę danych osobowych. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach nie udostępnia informacji powszechnie dostępnych, udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej KWP Kielce lub dostępnych w publikowanych dokumentach urzędowych (akty prawne). Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania
z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej

    załącznik.doc    

    załącznik.pdf     

Metryczka

Data publikacji 16.01.2009
Data modyfikacji 07.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Kielcach
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Paluch Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny KWP Kielce
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Paluch

Nawigacja

do góry